Odtrhomery

Odtrhovú skúšku priľnavosti je možné prevádzať pomocou normy ČSN EN ISO 4624 a ČSN EN ISO 16276-1. Obe normy sú z hľadiska testovania a vyhodnocovania veľmi podobné, norma 16276-1 umožňuje navyše použitie skúšobných teliesok s vyvŕtaným otvorom uprostred.

Princíp skúšky spočíva v nalepení testovacieho telieska na testovanú vrstvu a následnom odtrhnutí telieska od testovacej plochy. Hodnotí sa odtrhová pevnosť, čo je sila potrebná na prekonanie sily väzby medzi vrstvami povlaku (priľnavosť), medzi povlakom a podkladom (adhézia) alebo v povlaku (kohézia).

Zjednodušený postup skúšky je nasledujúci: Skúšobné teliesko sa pomocou vhodného lepidla nalepí na povrch a lepidlo sa nechá zaschnúť. Potom sa podľa dohody testovacie teliesko oreže špeciálnym rezákom a na teliesko sa nasadí hlava testovacieho prístroja. Ten na teliesko vyvíja ťahovú silu, kým nedôjde k odtrhnutiu telieska z testovaného povrchu. Ťahová sila sa na teliesko vyvíja buď mechanicky (stlačením pružiny), hydraulicky alebo pneumaticky.

Samotné hodnotenie skúšky potom zahŕňa číselnú hodnotu sily potrebnú na odtrhnutie telieska a druhu lomu (adhézny/kohézny).