Kalibrácia meracích zariadení

Požiadavky na kalibráciu zariadení hlavne pri meracej a laboratórnej technike sú dnes už úplne bežné. Preto ako súčasť našich služieb ponúkame kalibráciu všetkých nami dodávaných zariadení, a to buď ako súčasť prvotnej dodávky zariadení, ale samozrejme aj rekalibráciu.

Pretože sa stretávame s častými otázkami, ktoré sa týkajú frekvencie kalibrácií, metrologických etalónov a ďalších tém, pripravili sme pre Vás sekciu odpovedí na často kladené otázky. 

Aké zariadenia kalibrujeme?

Zaisťujeme kalibráciu všetkých typov nami dodávaných meradiel:

  • hrúbkomery (pozrite sa na náš článok o kalibrácii hrúbkomeru Elcometer 456)
  • teplomery - vlhkomery
  • odtrhomery
  • leskomery
  • spektrofotometry
  • ale aj špeciálnych zariadení, ako je Buchholzov vrypovací test a ďalšie

Prakticky žiadne z nami dodávaných meradiel nespadajú do kategórie stanovených meradiel, teda tých, ktoré vyžadujú úradné overenie. V prípade, že požadujete úradné overenie (napr. u váh), na základe vašich požiadaviek ho zaistíme. 

Čo to je kalibrácia?

Kalibrácia je podľa TNI 01 0115 (Medzinárodná metrologický slovník) činnosť, ktorá za špecifikovaných podmienok v prvom kroku stanoví vzťah medzi hodnotami veličiny s neistotami merania poskytnutými etalónmi a zodpovedajúcimi indikáciami s pridruženými neistotami meraní a v druhom kroku použije tieto informácie na stanoveniu vzťahu pre získanie výsledkov merania z indikácie.

Kalibrácia meracieho zariadenia je teda zjednodušene postup, ktorým sa overuje, že na naviazanom metrologickom etalóne hodnoty zodpovedajú hodnotám uvedeným na etalóne.

Spoločnosť Gamin pri kalibrácii meracích prístrojov vždy používa overené a spoľahlivé kalibračné laboratóriá. Kalibráciu Vám zaistíme flexibilne podľa vašich potrieb, aby ste si mohli byť istý, že váš prístroj meria správne a spoľahlivo.

Ponúkame zoznam najčastejších otázok, ktoré súvisia s kalibráciou meracích prístrojov.

           

Dĺžku kalibračných intervalov si stanoví každá spoločnosť, ktorá s prístrojom pracuje. U určitých prístrojov je ale interval kalibrácie jednoznačne určený – jedná sa o tzv. stanovená meradlá. Väčšina nami dodávaných zariadení ale medzi stanovená meradlá nepatrí, užívateľ si preto určuje kalibračnú periódu sám, spravidla svojim vnútorným predpisom.

Pre stanovenie doby kalibrácie je nutné vziať do úvahy nasledujúce hľadiská:

  • Odporúčanie výrobcu – výrobca stanoví kalibračný interval
  • Podmienky používania – podmienky užívania sú veľmi dôležitý faktor stanovovania intervalu kalibrácií. Je zrejmé, že prístroj, ktorý sa používa denne a prevádzajú sa ním desiatky a stovky meraní je určite namáhaný omnoho viac ako prístroj, ktorý firma používa len sporadicky.
  • Sledovanie údajov v kalibračných listoch a ich porovnávanie s minulosťou – keď používate prístroj pravidelne, môžete jednoducho sledovať zmeny v presnosti meraní vášho prístroja. Ak je zrejmé, že presnosť žiadnej z meraných veličín sa trvalo nezhoršuje, je možné mierne predĺžiť interval kalibrácie.
  • Oprava alebo nesprávna funkcia prístroja – pri oprave je kalibrácia nutná. V prípade, že váš prístroj opravuje servis alebo výrobca, tak by vám mal kalibráciu odporučiť sám. Vo vašom vlastnom záujme by ste mali dať prístroj čo najskôr skalibrovať.

Každá spoločnosť by mala mať vnútorný prepis,  kde by mal byť interval kalibrácie stanovený. Tento predpis by mal určite obsahovať identifikačné údaje spoločnosti, vrátane osoby, ktorá je zodpovedná za metrológiu a zoznam meracích prístrojov, ktoré je potrebné kalibrovať – a to vrátane typu, výrobného čísla, výrobcu, dátumov, kedy boli jednotlivé kalibrácie realizované a odporúčaný kalibračný interval.

Na základe našich skúseností a skúseností našich zákazníkov odporúčame napr. hrúbkomery kalibrovať každý rok, aby bola overená ich plná funkčnosť.

Akreditovanú kalibráciu môže prevádzať len kalibračné laboratórium akreditované pre danú veličinu, s platným kalibračným postupom.

Merací prístroj je v kalibračnom laboratóriu približne dva týždne. Záleží ale na dobe, kedy sa kalibruje. Pred koncom roku a v čase letných dovoleniek sa táto doba môže výrazne predĺžiť.

Hrúbkomer, ako nami najčastejšie kalibrované zariadenie nie je stanoveným meradlom. Ak sa teda užívateľ rozhoduje pre jeho kalibráciu, potom si kalibračnú periódu určuje sám.

Zároveň je dôležité zdôrazniť, že naviazaným metrologickým etalónom sú pre hrúbkomery kalibračné fólie – teda práve tie by mali byť kalibrované a na týchto fóliách by mala byť prevádzaná pravidelná kontrola správnosti merania hrúbkomeru.  

Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, napíšte nám .Pokúsime sa ju zodpovedať čo najskôr.