Bod vzplanutia

Bod vzplanutia je taká teplota, pri ktorej sú pary pri skúmanej vzorke tak koncentrované, že pri iniciácii skúšobným plamienkom dočasne vzplanú.

Sú definované normované postupy, ktoré sa líšia doporučeným zariadením pre hodnotenie bodu vzplanutia (prístrojom uzatvoreným alebo otvoreným) a prevedením. Bod vzplanutia tak popisuje náchylnosť vybraných látok k vznieteniu. Podľa bodu vzplanutia sa látky delia do tried horľavosti. 

Tento postup je definovaný normami ASTM D56, ASTM D93, ISO-2719, ISO-2592, ČSN EN ISO 1523, ČSN EN ISO 3679.